Kantells privacy- en cookiebeleid

Welkom!

Hier leggen wij uit hoe we omgaan met privacy. De pagina bestaat uit twee

delen:

 1. Bezoek van deze website (kantell.nl)
 2. Meedoen aan een onderzoek van Kantell

Bezoek aan de Kantell website (kantell.nl)

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

  Dat is Kantell. Kantell is dus de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat Kantell beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier (zie hieronder). Kantell is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. In paragraaf 12 van deze privacyverklaring kunt u lezen hoe u Kantell hier op kunt aanspreken.

 2. Welke persoonsgegevens verwerkt Kantell van mij en waarvoor?

  Kantell verwerkt de persoonsgegevens die u achterlaat in ons contact formlier

  • Uw naam
  • Uw e-mail adresnmailadres
  • Uw telefoonnummer

  Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

 3. Waarvoor gebruikt Kantell mijn gegevens?

  Kantell gebruikt uw gegevens om, op uw aanvraag, met u in contact te komen om u te kunnen informeren over onze dienstverlening.

 4. Op grond waarvan verwerkt Kantell mijn gegevens?

  Kantell verstrekt graag informatie over haar dienstverlening aan hen die kenbaar hebben gemaakt daarin geinteresseerd te zijn. Binnen de AVG heeft Kantell derhalve een ‘gerechtvaardigd belang’ om uw gegevens te verwerken.

 5. Hoe komt Kantell aan mijn gegevens?

  U verstrekt deze informatie op het contactformuler van onze website kantell.nl

 6. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

  Kantell deelt geen adressen met derden. Tenzij wij daar wettelijk toe gedwongen zijn.

 7. Hoe beschermt Kantell mijn gegevens? (beveiliging)

  Kantell verwerkt uw gegevens op servers die ISO/NEN 27001gecertificeerd zijn, wat betekent dat Kantell passende maatregelen neemt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 8. Hoe lang bewaart Kantell mijn gegevens?

  Een keer per jaar evalueert Kantell de contactgegevens van partijen die interesse hebben getoond. Gevevens van partijen waarmee een klantrelatie is aangegaan worden bewaard tot 5 jaar na beeindiging samenwerking. Gegevens van partijen waarmee geen klantrelatie is aangegaan worden vernietigd.

 9. Welke rechten heb ik?

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U kunt voor het uitoefenen van uw rechten contact opnemen met de helpdesk van Kantell via info@kantell.nl of via 020-2441065. U ontvangt dan in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek.
  Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep .

 10. Heeft u vragen of klachten?

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op Kantell. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over Kantell in te dienen. Voor meer informatie hierover zie:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgeg evens/tip-onsof bel 0900 – 2001 201.

 11. Cookie beleid.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van een sitebezoeker. Ze worden meestal gebruikt om de instellingen bij te houden die gebruikers hebben geselecteerd en acties die ze op een site hebben uitgevoerd.

  De kantell website gebruikt cookies om belangrijke redenen, zoals:

  Om de prestaties, werking en effectiviteit van de site te bewaken en te analyseren;
  Om ervoor te zorgen dat ons platform veilig en veilig te gebruiken is.

  Welke cookies gebruiken we?

  Noodzakelijke cookies.
  Deze cookies helpen de website naar behoren te laten werken, bijvoorbeeld door navigatie op de webiste mogelijk te maken en de website te beveiligen.

  Marketing cookies.
  Kantell maakt zelf geen gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Kantell maakt gebruik van een derdenpartij waarbij de webiste gehost wordt. Deze partij analyseert door middel van een cookie het gedrag van webiste gebruikers voor commerciele doelstellingen.
  Kantell heeft een cookie banner geplaats die websitebezoekers de mogelijkheid biedt om niet-noodzakelijke cookies te accepteren of te weigeren.

Meedoen aan een onderzoek van Kantell

 1. Als je bent uitgenodigd voor een onderzoek van Kantell wordt je privacy gewaarborgd conform de privacywet (AVG). Hoe dit werkt staat beschreven in een privacyverklaring.

  1.1. Wat is een privacyverklaring?

  Een privacyverklaring is een document waarin u kunt lezen hoe er met uw privacy wordt omgegaan. Een privacyverklaring gaat altijd over iets specifieks, bijvoorbeeld een internetdienst (Google/Facebook), een TV-on-demand-dienst (Netflix), of in dit geval over een belevingsonderzoek dat Kantell uitvoert in opdracht van een ‘opdrachtgever’.

  1.2. Wat bedoelen we met privacy?

  Met uw privacy bedoelen wij het Internationale en Nationale recht dat u geniet om nooit en te nimmer door anderen herkend te worden door deelname aan dit Onderzoek, of in verband te worden gebracht met iets uit het Onderzoek.

  1.3. Hoe waarborgen we uw privacy?

  Dat staat beschreven in deze privacyverklaring. In paragraaf 10 leggen we u uit wat we doen om uw gegevens zodanig te verwerken dat ze door niemand meer tot u te herleiden zijn. Verder is deze privacyverklaring bedoeld om u te informeren over al hetgeen verband houdt met uw privacy, de privacywetgeving en het Onderzoek.

 2. Het onderzoek waarvoor u uitgenodigd wordt.

  2.1. Over het onderzoek

  Met het onderzoek waaraan u deelneemt wordt dikwijls onderzocht wat uw tevredenheid is over de organisatie waarvoor u werkt. Uw tevredenheid wordt op een heel aantal werkbelevingsaspecten bevraagd (salaris, sfeer in het team, zichtbaarheid manager, etc.). U kunt belevingsaspecten die voor u relevant zijn een waardering geven van 1 tot en met 5 sterren (vijfpuntsschaal). De waardering kan worden toegelicht in een toelichtingen veld. Ook kan er een ‘pluim’ worden uitgedeeld aan een persoon, team of organisatie die u extra opviel. Kantell doet ook intern en extern klantenonderzoek. In deze onderzoeken wordt aan u, in uw rol als klant van een organisatie, gevraagd je tevredenheid te uiten op de manier zoals die hierboven beschreven staat.

  Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

 3. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  De wetgeving die op dit moment de privacy van Nederlanders waarborgt is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel AVG. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens, ook wel WBP. De AVG gebruikt een aantal definities die we hieronder even kort toelichten. Dit is nodig voor een goed begrip van deze privacyverklaring.

  3.1. Persoonsgegevens.

  Persoonsgegevens zijn die gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw baan, uw geslacht.

  3.2. Verwerking.

  Als persoonsgegevens worden gebruikt voor het een of ander, noemen we dat gebruik ‘verwerken’.
  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van het Onderzoek.

 4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

  Dat is de opdrachtgever. De opdrachtgever is dus de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit betekent dat de opdrachtgever beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier (zie hieronder). De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. In paragraaf 12 van deze privacyverklaring kunt u lezen hoe u de opdrachtgever hier op kunt aanspreken.

 5. Welke persoonsgegevens verwerkt de opdrachtgever van mij en waarvoor?

  In de meeste gevallen (maar dit is onderzoek-specifiek en staat in de privacyverklaring dat hoort bij het specifieke onderzoek vermeld) verwerkt de opdrachtgever uw:

  • e-mailadres ten behoeve van de uitnodigingsmail;
  • het team en de afdeling waar u werkt;
  • uw voornaam en achternaam

  LET OP: Dit betreft ook de opmerkingen/suggesties die u geeft in de open tekstvelden en bij het uitreiken van ‘de pluim’.

  Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

 6. Waarvoor gebruikt de opdrachtgever mijn gegevens?

  De resultaten van het onderzoek zullen door de opdrachtgever gebruikt worden voor de evaluatie van haar dienstverlening met het oog op continue verbetering van deze dienstverlening.

 7. Op grond waarvan verwerkt de opdrachtgever mijn gegevens?

  De opdrachtgever kan uw persoonsgegevens alleen gebruiken met uw toestemming. Het gaat hier om de gegevens die u zelf invult. Uw medewerking aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Het versturen van de uitnodiging voor deelname aan het onderzoek, en daarmee het gebruik van uw e-mailadres (ook een persoonsgegeven), gebeurt meestal op grond van het gerechtvaardigd belang van de opdrachtgever, zijnde het belang om te weten hoe u als medewerker uw werk- of als klant de kwaliteit van de dienstverlening ervaart. De informatie over de tevredenheid over uw werk en over de beleving van de kwaliteit van de dienstverlening wordt door de opdrachtgever gebruikt om desgewenst verbeteringen te kunnen initiëren.

 8. Hoe komt de opdrachtgever aan mijn gegevens?

  De opdrachtgever onderhoudt een systeem met daarin de HR administratie, waarin ook de voor het onderzoek gebruikte persoonsgegevens staan. Verder ontvangt de opdrachtgever enkel de gegevens die u zelf verstrekt door middel van deelname aan het onderzoek.

 9. Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

  Uw e-mailadres wordt alleen verstrekt aan de partij die het onderzoek uitvoert voor de opdrachtgever. Deze partij is Kantell. Kantell ontvangt ook uw antwoorden op de vragenlijsten en verwerkt deze anoniem in de rapportages.

 10. Hoe beschermt de opdrachtgever mijn gegevens? (beveiliging)

  De opdrachtgever sluit een overeenkomst met Kantell waarin geregeld wordt dat Kantell rechtmatig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens moet omgaan, waaronder de verplichting om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen zijn: Uw persoonsgegevens worden beveiligd aan Kantell verstrekt. Kantell’s servers waarop de verwerking plaatsvindt, zijn ISO/NEN 27001 gecertificeerd, wat betekent dat Kantell passende maatregelen neemt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Nadat de weblink naar een onderzoek is gesloten, worden uw gegevens geanonimiseerd (zie ook paragraaf 11), waarbij uw e-mailadres voor eens en voor altijd wordt losgekoppeld van hetgeen u heeft ingevuld in het onderzoek. Op deze manier is het daarna niet meer mogelijk om via uw e-mailadres te herleiden wat u heeft ingevuld en is uw privacy gewaarborgd.

 11. Hoe lang bewaart de opdrachtgever mijn gegevens?

  Na het sluiten van het onderzoek en het opstellen van de rapportages verwijderen we uw e-mailadres dat gekoppeld was aan uw antwoorden uit het onderzoek. We noemen dit het anonimiseren van uw gegevens. Geanonimiseerde gegevens zijn niet meer herleidbaar tot u als persoon of individu en worden door de verantwoordelijke, de opdrachtgever meestal 5 jaar bewaard ten behoeve van analyse doeleinden, onderzoek, statistiek en eventuele benchmarking. Het is bureau Kantell niet toegestaan om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de rapportages aan de opdrachtgever.

 12. Welke rechten heb ik?

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens (antwoorden op het onderzoek) in te zien, te corrigeren of te verwijderen tijdens de onderzoeksperiode. Na deze periode wordt uw mailadres voor altijd losgekoppeld van uw antwoorden en kunt u niets meer wijzigen. U heeft ook het recht om te bedingen dat slechts een deel van wat u heeft geantwoord in het onderzoek wordt verwerkt. Dit heet het recht op beperking van de verwerking. U kunt voor het uitoefenen van uw rechten contact opnemen met de helpdesk van Kantell via info@kantell.nl of via 020-2441065. U ontvangt dan in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hier achtereenvolgens bezwaar en beroep instellen. Zie meer over bezwaar en beroep op:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep .

 13. Heeft u vragen of klachten?

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem daarvoor contact op met de opdrachtger. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over de opdrachtgever in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgeg evens/tip-ons of bel 0900 – 2001 201. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact met de opdrachtgever via het daarvoor door de opdrachtgever beschikbaar gestelde mail adres.